Phòng kinh doanh:

Hotline: 0903 914 652 (Ms.Minh 24/24)

Du lịch trong nước

Du lịch nước ngoài

Tour lẻ trong tuần

Loại hình du lịch

Du lịch theo ngày

Dịch vụ du lịch

JW Player goes here

( Các thẻ thanh toán )
Chi tiết tours

TOUR DU LỊCH 08 TỈNH ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

Thời gian: 04 ngày 03 đêm.
Khởi hành: Hàng tuần
Phương tiện: Đi về bằng xe
Giá tour: Vui lòng liên hệ
Điện thoại: Ms. Minh 0903914652
Liên lạc ngoài giờ: Ms. Minh 0903914652

Moät thoaùng Ñaát Phöông Nam  

LONG AN - ĐỒNG THÁP - AN GIANG - KIÊN GIANG

HẬU GIANG - CẦN THƠ - VĨNH LONG - TIỀN GIANG

                                                               Thôøi gian         : 04 ngaøy 03 ñeâm.

                                                            Phöông tieän     : Ñi veà baèng xe. 

NGAØY 1 : SAØI GOØN – LONG AN – ÑOÀNG THAÙP – LONG XUYEÂN (220 Km)

SAÙNG : xe khôûi haønh ñöa ñoaøn rôøi TP.Hoà Chí Minh ñi Long Xuyeân, qua Phuù Myõ Höng – moät trong nhöõng khu ñoâ thò môùi kieåu maãu ôû phía Nam Saøi Goøn. Ñoaøn tieáp tuïc qua tænh Long An, Ñoàng Thaùp. Ñeán beán ñoø Myõ Hieäp (tænh Ñoàng Thaùp), Quyù khaùch xuoáng ñoø ñi Xeûo Quyùt tham quan khu du lòch röøng traøm nguyeân sinh tuyeät ñeïp, chuïp aûnh ôû caùc ñoàng sen Ñoàng Thaùp Möôøi, tham quan baûo taøng Ñoàng Thaùp – nôi tröng baøy caùc di chæ cuûa neàn vaên hoùa OÙc Eo vaø nhöõng sinh hoaït vaên hoùa, ñaëc tröng cuûa vuøng Ñoàng Baèng Soâng Cöûu Long.

CHIEÀU : ñoaøn qua phaø Cao Laõnh, An Hoøa. Ñeán Long Xuyeân (tænh An Giang), veà khaùch saïn Quyù khaùch nhaän phoøng.

TOÁI : Quyù khaùch ñi daïo khu phoá thò trung taâm TP.Long Xuyeân, nghæ ñeâm taïi Long Xuyeân.

NGAØY 2 : LONG XUYEÂN –CHAÂU ÑOÁC – HOØN CHOÂNG – HAØ TIEÂN (130 Km)

BUOÅI : Quyù khaùch traû phoøng, xe ñöa ñoaøn rôøi Long Xuyeân ñi Chaâu Ñoác. Gheù chôï Chaâu Ñoác “vöông quoác maém” cuûa mieàn Taây, Quyù khaùch tham quan vaø mua ñaëc saûn, sau ñoù ñi vieáng chuøa Baø Chuùa Xöù, laêng Thoaïi Ngoïc Haàu, Taây An Coå Töï. Xe tieáp tuïc ñöa ñoaøn ñi qua vuøng Thaát Sôn ngaém phong caûnh Baûy Nuùi, ñeán Chaâu Laêng – Xaø Toùn, Quyù khaùch giaûi lao vôùi traùi Thoát Noát haùi taïi nhaø vöôøn. Döøng ôû chaân nuùi Caám, Quyù khaùch  thöôûng ngoaïn moät quaàn theå nuùi röøng, chuøa mieáu huøng vó vaø thanh tònh, ñeïp noåi tieáng cuûa tænh An Giang.

CHIEÀU : ñoaøn rôøi tænh An Giang qua tænh Kieân Giang, tham quan thaéng caûnh hoøn Choâng sau ñoù veà Haø Tieân, Quyù khaùch nhaän phoøng.

TOÁI : Quyù khaùch ñi daïo chôï Haø Tieân. Nghæ ñeâm taïi Haø Tieân.    

NGAØY 3 : HAØ TIEÂN – RAÏCH GIAÙ – HAÄU GIANG – CAÀN THÔ (200 Km)

SAÙNG: Quyù khaùch traû phoøng, ñoaøn ñi vieáng laêng Maïc Cöûu, nghe giôùi thieäu veà gia phaû hoï Maïc, doøng hoï coù coâng khai traán ñaát Haø Tieân vaøo theá kyû 18. Quyù khaùch thöôûng ngoaïn phong caûnh Chaâu Nham Sôn coøn goïi laø nuùi Ñaù Döïng, moät thaéng caûnh ñeïp hoang sô ôû xaõ Myõ Ñöùc. Sau khi chieâm baùi ôû chuøa Phuø Dung, ngaém caûnh caàu Toâ Chaâu, ñoaøn rôøi Haø Tieân veà TP.Raïch Giaù (tænh Kieân Giang), tham quan khu phoá thò trung taâm. Sau ñoù ñoaøn tieáp tuïc ñi Caàn Thô.

CHIỀU : ñoaøn ñeán Caàn Thô, veà khaùch saïn, Quyù khaùch nhaän phoøng.

TOÁI :Quyù khaùch ñi daïo beán Ninh Kieàu, du thuyeàn treân soâng Haäu, nghe ñôøn ca taøi töû, nghæ ñeâm taïi Caàn Thô.   

NGAØY 4 : CAÀN THÔ – VÓNH LONG – TIEÀN GIANG – SAØI GOØN (170 Km)

SAÙNG : ñoaøn xuoáng ñoø ñi chôï noåi Caùi Raêng,  moät trong nhöõng chôï noåi lôùn nhaát Ñoàng Baèng Soâng Cöûu Long, tìm hieåu neùt vaên hoùa treân soâng raát ñaëc tröng cuûa ngöôøi Nam Boä, theo caùc moùn haøng treo treân caây cheøo beûo, ôû ñaàu ghe, Quyù khaùch cuøng mua baùn vôùi ngöôøi thöông hoà mieàn Taây. Tieáp tuïc ñi ñoø qua coàn AÁu, Quyù khaùch ngaém veû ñeïp hai beân bôø soâng Haäu, thöôûng thöùc caùc thuù vui treân soâng nöôùc nhö : ñi caàu tre qua röøng baàn, taém soâng, cheøo xuoàng, be möông, taùt caù ... ôû khu du lòch Phuø Sa.

 

CHIEÀU : Quyù khaùch traû phoøng, xe ñöa ñoaøn veà TP.Hoà Chí Minh. Treân ñöôøng veà Quùy khaùch tham quan caàu treo Myõ Thuaän (tænh Vónh Long), gheù moät trong caùc vöôøn troàng böôûi, nhaõn, sapoâ, saàu rieâng, vuù söõa... ôû tænh Tieàn Giang. Quyù khaùch mua traùi caây haùi taïi nhaø vöôøn veà laøm quaø cho gia ñình sau chuyeán ñi.Veà ñeán Saøi Goøn, chia tay taïm bieät, heïn taùi ngoä cuøng Quyù Khaùch. 

Giaù tour troïn goùi  ................000ñ/01khaùch ( daønh cho ñoaøn 45 khaùch )

Giaù Treân Bao Goàm :

I.Phöông Tieän Vaän Chuyeån :

- Loaïi xe : 45 choã: ñôøi môùi,ti vi, maùy laïnh , trang trí noäi thaát sang troïng.

II.Boá Trí Choå Nghæ Cho Ñoaøn :

Khaùc saïn:  tieâu chuaån du lòch, ñaày ñuû tieän nghi.

III AÊN UOÁNG :

Ñieåm taâm : 04 böõa goàm : Phôû, huû tíu , baùnh canh, …+ caø pheâ ñaù, caø pheâ söõa ñaù, nöôùc ngoït.....

Böõa chính : 07 böõa ( Nhaø haøng tieâu chuaån du lòch)

Thöïc ñôn goàm : 05 moùn  ( Coù Thöïc ñôn ñính keøm)

(Thöïc ñôn coù theå thay ñoåi theo yeâu caàu cuûa ñoaøn)

 Boá trí baøn aên : moãi baøn 10 ngöôøi.  

V:Tham Quan Theo Chöông Trình Ñính Keøm           

 • Veù tham quan theo chöông trình
 • 01 noùn du lòch – 05 chai nöôùc suoái 500ml – 05 khaên laïnh
 • Quaø taëng troø chôi treân xe.
 • Baûo hieåm : 10.000.000ñ

GIÁ KHÔNG BAO GỒM

 •           Thueá VAT 10%
 •          Aên uoáng ngoaøi chöông trình vaø caùc chi phí caù nhaân khaùc

GIÁ VÉ TRẺ EM

 • Treû em döôùi 06 tuoåi mieãn phí .
 • Treû em töø 06 ñeán 11 tuoåi tính 50% giaù tour .
 • Treû em töø 12 tuoåi trôû leân tính baøng giaù veù ngöôøi lôùn

Vi : Ñoäi Nguõ  Höôùng Daãn Vieân

 • -         Moãi xe 01 höôùng daãn vieân chính
 • -         HDV kinh nghieäm, nhieät tình, chu ñaùo, nhieàu naêm kinh nghieäm trong ngheà, hoaït naùo trong suoát chuyeán tham quan.

VII : Ñoäi Nguõû Taøi Xeá

 •      Chuyeân nghieäp, raønh ñöôøng, vui veû, lòch söï.

VIII : Y Teá :

-         Treân moãi xe, coâng ty trang bò : Tuùi xoáp, bòch choáng oùi, thuoác ñau buïng,nhöùc ñaàu, daàu gío, baêng keo caù nhaân …..

YX : Coâng Taùc Haäu Caàn :

           Coâng ty luoân coù ban haäu caàn trong tö theá chuû ñoäng ñeå kieåm tra laïi taát caû caùc dòch vuï tröôùc khi ñoaøn ñeán. Ban toå chöùc coâng ty seõ phoái hôïp vôùi ban toå chöùc quyù khaùch hoïp baøn vôùi nhau khi caàn ñeå chöông trình tour ñöôïc hoaøn thieän vaø chu ñaùo hôn.

     Traân troïng !

Họ tên:
Địa chỉ:
Điện thoại:
Email:
Nội dung:
 
 Các tours khác